สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 61
 • SKY
 • สกาย ไอซีที
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 พฤษภาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
สกาย ไอซีที

ที่ตั้งสำนักงาน :
55 เอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้น5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วิชชุวรรณ ชอบผล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วิชชุวรรณ ชอบผล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว วิชชุวรรณ ชอบผล
 • • CSR
 • นางสาว วิชชุวรรณ ชอบผล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วิชชุวรรณ ชอบผล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สิทธิเดช มัยลาภ
 2. นางสาว กุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม

 • 62
 • TVT
 • ทีวี ธันเดอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 26 พฤษภาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทีวี ธันเดอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย พิรัฐ เย็นสุดใจ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ภูษิต ไล้ทอง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง ศิริพร รติรัตนานนท์
 • • CSR
 • นาง ศิริพร รติรัตนานนท์
 • • Human Capital Management
 • นาง ศิริพร รติรัตนานนท์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ
 2. นาง ศิริพร รติรัตนานนท์

 • 63
 • PLAT
 • เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 พฤษภาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
222/1398 เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง กานต์สุดา แสนสุทธิ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อุมาพร สิชฌนังศุ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว เพียงใจ ทับไกร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สมบูรณ์ วงศ์รัศมี
 2. นาง กานต์สุดา แสนสุทธิ์

 • 64
 • SCN
 • สแกน อินเตอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 พฤษภาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
สแกน อินเตอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
355 ถนนบอนด์สตรีท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว นริศรา กิจพิพิธ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง พิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ฤทธี กิจพิพิธ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง พิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ฤทธี กิจพิพิธ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว นริศรา กิจพิพิธ
 • • CSR
 • นาย ฤทธี กิจพิพิธ
 • • CSR
 • นาย พาณิน สุวรรณโน
 • • Human Capital Management
 • นาย ฤทธี กิจพิพิธ
 • • Human Capital Management
 • นาย พาณิน สุวรรณโน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ฤทธี กิจพิพิธ
 2. นางสาว นริศรา กิจพิพิธ
 3. นาง พิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา

 • 65
 • CGH
 • คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 24 เมษายน 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20, 132 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย พิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กมลพร อ่องเพ็ชร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย อัศวิน วงศ์วีระวิทย์
 • • CSR
 • นางสาว กมลพร อ่องเพ็ชร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ณฐพร รัตนชำนอง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล
 2. ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์
 3. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์

 • 66
 • BRR
 • น้ำตาลบุรีรัมย์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 มีนาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
น้ำตาลบุรีรัมย์

ที่ตั้งสำนักงาน :
128/77-78 พญาไทพลาซ่า ชั้น7 ถนนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พัชรี โคสนาม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว เกณิกา ธนาเวทชญาสิริ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พรทิพย์ วิญญูปกรณ์
 • • Human Capital Management
 • นาย คชพันธุ์ สายแสง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
 2. นางสาว จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
 3. นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

 • 67
 • NCL
 • เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 มีนาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว รุ่งอรุณ บงกชกนก
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว รุ่งอรุณ บงกชกนก
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว รุ่งอรุณ บงกชกนก
 • • CSR
 • นางสาว รุ่งอรุณ บงกชกนก
 • • Human Capital Management
 • นางสาว รุ่งอรุณ บงกชกนก
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล
 2. นางสาว เนติรัด สังข์งาม
 3. นางสาว รุ่งอรุณ บงกชกนก

 • 68
 • PLANB
 • แพลน บี มีเดีย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 6 มีนาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แพลน บี มีเดีย

ที่ตั้งสำนักงาน :
298/64-65 ถนนพิษณุโลก สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย เกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย เกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย เกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ
 2. นาย วัชรพงศ์ ลีโทชวลิต
 3. นางสาว รุ่งกานต์ นิลรัต

 • 69
 • EPG
 • อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 5 มีนาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
770 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ เทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ประภาวดี ณ ระนอง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ประภาวดี ณ ระนอง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย เจตนันท์ เอื้อเสถียร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วีณา เปรมตุ่น
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์
 2. นางสาว เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์
 3. นางสาว ประภาวดี ณ ระนอง

 • 70
 • TSR
 • เธียรสุรัตน์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 24 กุมภาพันธ์ 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เธียรสุรัตน์

ที่ตั้งสำนักงาน :
43/9 หมู่ที่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จุฑามาศ มาลัย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ทวารัตน์ เต็งทอง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่
 2. นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่
 3. นางสาว จุฑามาศ มาลัย

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education