สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 61
 • WICE
 • ไวส์ โลจิสติกส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 10 กันยายน 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไวส์ โลจิสติกส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
88/8 - ชั้น- ซอย- ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปรมาภรณ์ จำนงสุข
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ชูเดช คงสุนทร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ฐิติมา ตันติกุลสุนทร
 • • CSR
 • นางสาว ฐิติมา ตันติกุลสุนทร
 • • Human Capital Management
 • นาง อารยา คงสุนทร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว บุศรินทร์ ต่วนชะเอม
 2. นางสาว ปรมาภรณ์ จำนงสุข
 3. นางสาว สาวดี อัศวมานะ

 • 62
 • ASEFA
 • อาซีฟา
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 18 สิงหาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อาซีฟา

ที่ตั้งสำนักงาน :
5 หมู่ 1 - ชั้น- ซอย- ถนนพระราม 2 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย พิชัย ปั้นจันทร์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง กรรณิการ์ วิจิตรรตนากร
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ฉมามาศ พรหมสกุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย พิชัย ปั้นจันทร์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย พิชัย ปั้นจันทร์
 • • CSR
 • นางสาว สิริกัญญา ปิตยานนท์
 • • Human Capital Management
 • นาย นพพร สอนสม
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย พิชัย ปั้นจันทร์
 2. นาง กรรณิการ์ วิจิตรรตนากร
 3. นางสาว ฉมามาศ พรหมสกุล

 • 63
 • COM7
 • คอมเซเว่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 13 สิงหาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
คอมเซเว่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
549/1 ถนนสรรพาวุธ บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศศิภา สว่างไสว
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ทิพรัตน์ กอพัฒนาชัยเจริญ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย คงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ธนกร โกศิลป์สุข
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ปิยพร บรรดาศักดิ์
 • • CSR
 • นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช
 • • Human Capital Management
 • นาย คงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ศศิภา สว่างไสว
 2. นางสาว ทิพรัตน์ กอพัฒนาชัยเจริญ
 3. นางสาว ปิยพร บรรดาศักดิ์

 • 64
 • GPSC
 • โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 12 มิถุนายน 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

ที่ตั้งสำนักงาน :
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น5 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณัฐมน รัตนนาคินทร์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณฐณิชา ศรีฉัตราภิมุข
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พัลลภา อชานนท์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว เพชรลดา เจริญสวัสดิ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สุกิตตี ไชยรักษ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย พงษ์ศักดิ์ พลายงาม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย กิติพงศ์ ศุภกรรัตน์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พัชณียา มไหสวริยะ
 • • CSR
 • นางสาว จุฑามาศ รัตนจันทรานนท์
 • • CSR
 • นางสาว พัลลภา อชานนท์
 • • Human Capital Management
 • นาง ศศิธร สติฐิต
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
 2. นาย ชวลิต ทิพพาวนิช
 3. นางสาว พัลลภา อชานนท์

 • 65
 • SKY
 • สกาย ไอซีที
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 พฤษภาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
สกาย ไอซีที

ที่ตั้งสำนักงาน :
55 เอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้น5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วิชชุวรรณ ชอบผล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วิชชุวรรณ ชอบผล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว วิชชุวรรณ ชอบผล
 • • CSR
 • นางสาว วิชชุวรรณ ชอบผล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วิชชุวรรณ ชอบผล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สิทธิเดช มัยลาภ
 2. นางสาว กุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม

 • 66
 • TVT
 • ทีวี ธันเดอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 26 พฤษภาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทีวี ธันเดอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย พิรัฐ เย็นสุดใจ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ภูษิต ไล้ทอง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง ศิริพร รติรัตนานนท์
 • • CSR
 • นาง ศิริพร รติรัตนานนท์
 • • Human Capital Management
 • นาง ศิริพร รติรัตนานนท์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ณฐกฤต วรรณภิญโญ
 2. นาง ศิริพร รติรัตนานนท์

 • 67
 • PLAT
 • เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 พฤษภาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
222/1398 เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง กานต์สุดา แสนสุทธิ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อุมาพร สิชฌนังศุ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว เพียงใจ ทับไกร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สมบูรณ์ วงศ์รัศมี
 2. นาง กานต์สุดา แสนสุทธิ์

 • 68
 • SCN
 • สแกน อินเตอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 พฤษภาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
สแกน อินเตอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
355 ถนนบอนด์สตรีท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว นริศรา กิจพิพิธ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง พิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ฤทธี กิจพิพิธ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง พิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ฤทธี กิจพิพิธ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว นริศรา กิจพิพิธ
 • • CSR
 • นาย ฤทธี กิจพิพิธ
 • • CSR
 • นาย พาณิน สุวรรณโน
 • • Human Capital Management
 • นาย ฤทธี กิจพิพิธ
 • • Human Capital Management
 • นาย พาณิน สุวรรณโน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ฤทธี กิจพิพิธ
 2. นางสาว นริศรา กิจพิพิธ
 3. นาง พิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา

 • 69
 • CGH
 • คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 24 เมษายน 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20, 132 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย พิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กมลพร อ่องเพ็ชร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย อัศวิน วงศ์วีระวิทย์
 • • CSR
 • นางสาว กมลพร อ่องเพ็ชร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ณฐพร รัตนชำนอง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล
 2. ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์
 3. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์

 • 70
 • BRR
 • น้ำตาลบุรีรัมย์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 มีนาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
น้ำตาลบุรีรัมย์

ที่ตั้งสำนักงาน :
128/77-78 พญาไทพลาซ่า ชั้น7 ถนนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พัชรี โคสนาม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว เกณิกา ธนาเวทชญาสิริ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พรทิพย์ วิญญูปกรณ์
 • • Human Capital Management
 • นาย คชพันธุ์ สายแสง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
 2. นางสาว จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
 3. นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education