สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 51
 • BTW
 • บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 พฤศจิกายน 2559

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
593/3 - ชั้น- ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วรวรรณ วิริยะ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ธนสาร สุรวุฒิกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธนสาร สุรวุฒิกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย โชติก รัศมีทินกรกุล
 2. นาย ธนสาร สุรวุฒิกุล
 3. นาง วรวรรณ วิริยะ

 • 52
 • GIFT
 • แกรททิทูด อินฟินิท
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 11 พฤศจิกายน 2559

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แกรททิทูด อินฟินิท

ที่ตั้งสำนักงาน :
9/8 - ชั้น- ซอย- ถนนบรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ภิญญดาพัชญ์ สุวรรณชนะวิชญ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ภิญญดาพัชญ์ สุวรรณชนะวิชญ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ภิญญดาพัชญ์ สุวรรณชนะวิชญ์
 • • CSR
 • นางสาว ภิญญดาพัชญ์ สุวรรณชนะวิชญ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ภิิญญดาพัชญ์ สุวรรณชนะวิชญ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี
 2. นางสาว วรรณวดี หงษ์ทอง
 3. นางสาว ภิญญดาพัชญ์ สุวรรณชนะวิชญ์

 • 53
 • GTB
 • เจตาแบค
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 10 พฤศจิกายน 2559

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เจตาแบค

ที่ตั้งสำนักงาน :
335/7 เจตาแบค สำนักงานใหญ่ ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง เกศสุดา ยะโสธร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์
 2. นาย เอกชัย คณะธรรม
 3. นาง เกศสุดา ยะโสธร

 • 54
 • PIMO
 • ไพโอเนียร์ มอเตอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 2 พฤศจิกายน 2559

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไพโอเนียร์ มอเตอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
78 หมู่ 3 ไพโอเนียร์ มอเตอร์ ถนนดอยตูม-นครชัยศรี นครชัยศรี ดอนแฝก นครปฐม 73120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว จิรยง อนุมานราชธน
 • • CSR
 • นางสาว สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
 2. นางสาว สมฤดี คำพึ่งพร
 3. นางสาว นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล

 • 55
 • AKP
 • อัคคีปราการ
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 ตุลาคม 2559

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อัคคีปราการ

ที่ตั้งสำนักงาน :
792 - ชั้น- ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ซี/1 ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุวันนา สาระโยธา
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศกุนตลา ตะติชลา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สุวันนา สาระโยธา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศกุนนตลา ตะติชลา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สกุณา กิจตาวงศ์
 • • CSR
 • นางสาว ศกุลตลา ตะติชลา
 • • CSR
 • นางสาว สุวันนา สาระโยธา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ศกุลตลา ตะติชลา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย วันชัย เหลืองวิริยะ
 2. นางสาว สุวันนา สาระโยธา
 3. นางสาว ศกุนตลา ตะติชลา

 • 56
 • SCI
 • เอสซีไอ อีเลคตริค
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 ตุลาคม 2559

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอสซีไอ อีเลคตริค

ที่ตั้งสำนักงาน :
107/1 ถนนบางนา-ตราด กม 27 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 10560

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง วนิดา พฤฒินารากร
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อรจิต เพียรวิทยาสกุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ณัฐชา อัศวถาวรวานิช
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ภาณุพันธุ์ เจศรีชัย
 • • CSR
 • นางสาว อรจิต เพียรวิทยาสกุล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อรจิต เพียรวิทยาสกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง วนิดา พฤฒินารากร
 2. นางสาว อรจิต เพียรวิทยาสกุล
 3. นางสาว ณัฐชา อัศวถาวรวานิช

 • 57
 • TKN
 • เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 15 ตุลาคม 2559

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
12/1 หมู่ 4 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย คู่สูรย์ รัตนะพร
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อารยา เพ็งพุด
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย คู่สูรย์ รัตนะพร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย จักรี โฉมไธสง
 • • CSR
 • นาย จักรี โฉมไธสง
 • • CSR
 • นาย คู่สูรย์ รัตนะพร
 • • Human Capital Management
 • นาย คู่สูรย์ รัตนะพร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
 2. นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
 3. นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล

 • 58
 • VPO
 • วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 1 ธันวาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์

ที่ตั้งสำนักงาน :
2044 ชวนะนันท์ ชั้น- ซอย- ถนนเพชรบุรี บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย วิทยา ชวนะนันท์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ฤทัยรัตน์ บูรณ์กุศล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง อภิรดี อรุณพิทักษ์กุล
 • • CSR
 • นางสาว สุภาพร เหมือนละม้าย
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สุภาพร เหมือนละม้าย
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย วิทยา ชวนะนันท์
 2. นางสาว ฤทัยรัตน์ บูรณ์กุศล
 3. นาง อภิรดี อรุณพิทักษ์กุล

 • 59
 • TFG
 • ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 18 พฤศจิกายน 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
1010 ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น12 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ดวงกมล ใสสี
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อธิกา มหาสุวรรณ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ดวงกมล ใสสี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อธิกา มหาสุวรรณ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว อิษยา พงษ์พรต
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว วโรชา ศุกรเสพย์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ภคศรัณย์ ตันหราพันธุ์
 • • CSR
 • นางสาว วีณา สุขุมพัฒน์
 • • CSR
 • นางสาว ภัควลัณช์ เดชสุภา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วีณา สุขุมพัฒน์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ภัควลัณช์ เดชสุภา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ดวงกมล ใสสี
 2. นางสาว พอหทัย พงษ์ประเสริฐ
 3. นางสาว อธิกา มหาสุวรรณ์

 • 60
 • JWD
 • เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 6 พฤศจิกายน 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
222 ชั้น9 ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กนกกาญจน์ ศิลปไชย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว พริม กุศลานนท์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์
 • • CSR
 • นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์
 • • Human Capital Management
 • นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์
 2. นางสาว กนกกาญจน์ ศิลปไชย
 3. นาย เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education