สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 541
 • SKE
 • สากล เอนเนอยี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 21 มกราคม 2563

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
สากล เอนเนอยี

ที่ตั้งสำนักงาน :
15 - ชั้น- ซอย- ถนน- เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 12160

รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย จักรพงส์ สุเมธโชติเมธา
 2. นาย ธนาพณ สุเมธโชติเมธา
 3. นางสาว นภาพร สาธิตธรรมพร

 • 542
 • SISB
 • เอสไอเอสบี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 มกราคม 2563

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอสไอเอสบี

ที่ตั้งสำนักงาน :
498/12 ซอยรามคำแหง39 (เทพลีลา1) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุมิตรา ทรงพัฒนะโยธิน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ศุภกร อุณหไพบูลย์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุนันทา ลีลาแสงสาย
 • • CSR
 • นาย ศุภกร อุณหไพบูลย์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ศุภกร อุณหไพบูลย์

 • 543
 • INGRS
 • อิงเกรสอินดัสเตรียล (ประเทศไทย)
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 10 มกราคม 2563

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อิงเกรสอินดัสเตรียล (ประเทศไทย)

ที่ตั้งสำนักงาน :
9/141 ยู เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น14 ถนนรามคำแหง สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ศราวุธ ศรีวรรณยศ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว นวภา โรจน์วิธี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย สุรินทร์ หวังเจริญ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ว่าที่ รต. ศุภชัย มีฤกษ์
 • • CSR
 • นางสาว นาบีละ หะยีหะมะ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว นาบีละ หะยีหะมะ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สุรินทร์ หวังเจริญ
 2. นาย HAMIDI MAULOD
 3. นางสาว นาบีละ หะยีหะมะ

 • 544
 • GPI
 • กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 พฤศจิกายน 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่ตั้งสำนักงาน :
4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ธีระพงษ์ เชนประเสริฐกุล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กิติ์กัลยา สำรวมรัมย์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ธนัท จีระฉัตร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ณัฐสิทธิ์ วิจิตตนันท์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธนัท จีระฉัตร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ศุภการณ์ ไชโย
 • • CSR
 • นาย ธนัท จีระฉัตร
 • • CSR
 • นาย ศุภการณ์ ไชโย
 • • CSR
 • นาย ธีรภัทร์ สง่าเนตร
 • • Human Capital Management
 • นาย ธนัท จีระฉัตร
 • • Human Capital Management
 • นาย ศุภการณ์ ไชโย
 • • Human Capital Management
 • นางสาว พรทิพย์ ช่างกลึงดี
 • • Human Capital Management
 • นาย ธีรภัทร์ สง่าเนตร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว กมลลฎา กรมนา
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วรญา สาราณิยกิจ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย พีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา
 2. นาย ธนัท จีระฉัตร
 3. นาย ธีระพงษ์ เชนประเสริฐกุล

 • 545
 • TTT
 • โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย)
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 3 ตุลาคม 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย)

ที่ตั้งสำนักงาน :
20 บุปผจิต ชั้น5 ซอย- ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จินตนา เต็มภูวภัทร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว จินตนา เต็มภูวภัทร
 2. นางสาว จรัสแสง ภิรมย์โยธี
 3. นางสาว ชุติมา ชำนิยันต์

 • 546
 • ANAN
 • อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 30 กันยายน 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

ที่ตั้งสำนักงาน :
99/1 ถนนบางนาตราด (กม.10.5) บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย เชาวรัตน์ ปัทมทัตต์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศิรินาถ อินทร์พิทักษ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล
 2. นาย เชาวรัตน์ ปัทมทัตต์
 3. นางสาว ศิรินาถ อินทร์พิทักษ์

 • 547
 • THANI
 • ราชธานีลิสซิ่ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 19 กันยายน 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ราชธานีลิสซิ่ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
77/35-36 สินสาธรทาวเวอร์ ชั้น11 UP ซอย- ถนนกรุงธนบุรี คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย วิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว รุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย วิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ณัฐสุดา น้อยพงษ์
 • • CSR
 • นางสาว รุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
 • • CSR
 • นางสาว ณัฐสุดา น้อยพงษ์
 • • CSR
 • นางสาว พัชราภรณ์ กิจสุกราย
 • • Human Capital Management
 • นางสาว รุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ศรินญา สละชีพ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์
 2. นางสาว รุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
 3. นาย วิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์

 • 548
 • DOHOME
 • ดูโฮม
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 สิงหาคม 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ดูโฮม

ที่ตั้งสำนักงาน :
37-47 ถนนศรีมงคล วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว มยุรีย์ สีทา
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปิยกาญจน์ แก้วจารนัย
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ธนันท์รัฐ ฐายีเชนิยะ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว มยุรีย์ สีทา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว มยุรีย์ สีทา
 • • CSR
 • นางสาว มยุรีย์ สีทา
 • • CSR
 • นาย ธนันท์รัฐ ฐายีเชนิยะ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว มยุรีย์ สีทา
 • • Human Capital Management
 • นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
 2. นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
 3. นางสาว มยุรีย์ สีทา

 • 549
 • ILM
 • อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 16 สิงหาคม 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์

ที่ตั้งสำนักงาน :
147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง กนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ฐรดา คูประสิทธิ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สายทิพย์ มนทการติวงค์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย พิสิฏฐ์ โอประภากร
 • • Human Capital Management
 • นาง อาพร กาศลังกา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ฐรดา คูประสิทธิ์
 2. นาย พิสิฐ ศิริพงษ์เสถียร
 3. นางสาว สายทิพย์ มนทการติวงค์

 • 550
 • HFT
 • ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์)
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 กรกฎาคม 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์)

ที่ตั้งสำนักงาน :
317 หมู่ 4 ซอย6ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อธิสิทธิ วรโชติ
 2. นางสาว ซูชาน เจง

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education