สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 541
 • PDJ
 • แพรนด้า จิวเวลรี่
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 22 มีนาคม 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แพรนด้า จิวเวลรี่

ที่ตั้งสำนักงาน :
28 ซอยบางนา-ตราด 28 บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ดุษิต จงสุทธนามณี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ดุษิต จงสุทธนามณี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อรมน ดุลยเกษม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล
 • • CSR
 • นาย กฤษณ์ วุฒิสัตยาบัน
 • • Human Capital Management
 • นาย กันตภณ คลังบุญครอง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ดุษิต จงสุทธนามณี

 • 542
 • SKR
 • ศิครินทร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 8 สิงหาคม 2529

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ศิครินทร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
 4/29 หมู่10 ถนนศรีนครินทร์ บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ภาเสก อยู่สุขขี
 • • CSR
 • นาย ปรเมษฐ์ มั่นคง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อติรัชต์ จรูญศรี (นพ.)
 2. นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education