สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 531
 • UT
 • ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ที่ตั้งสำนักงาน :
1828 ถนนสุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ชฎาพร เจียมสกุลทิพย์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ประยูร ศรีพระราม
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ชฎาพร เจียมสกุลทิพย์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว วนิดา โชคเหมาะ
 • • CSR
 • นาย วรงค์ วิไลหงษ์
 • • CSR
 • นาย วรงค์ วรงค์
 • • Human Capital Management
 • นาย วรงค์ วรงค์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง พิมพ์พร โชติรัตนกุล
 2. นาย สุพิช สังขโกวิท

 • 532
 • WACOAL
 • ไทยวาโก้
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทยวาโก้

ที่ตั้งสำนักงาน :
930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง อรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ชมา สังข์รังสรรค์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง อรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ชมา สังข์รังสรรค์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว รตินันทน์ วงศ์รัชรานนท์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง อรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง นวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์
 • • CSR
 • นางสาว ทองจรัส ปัญญาแวว
 • • CSR
 • นาย สุรัตน์ ศิริวรรณ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว การุณี สุหร่าย
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ทองจรัส ปัญญาแวว
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ศิริกุล ธนสารศิลป์
 2. นาย บุญดี อำนวยสกุล
 3. นาย มนัส องค์สรณะคม

 • 533
 • TTTM
 • ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
อาคารบุปผจิต ชั้น 6, 20 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จรัสแสง ภิรมย์โยธี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว จรัสแสง ภิรมย์โยธี
 2. นาย พิษณุ อันชะนะ

 • 534
 • SUC
 • สหยูเนี่ยน
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
สหยูเนี่ยน

ที่ตั้งสำนักงาน :
1828 ถนนสุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ชฎาพร เจียมสกุลทิพย์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง ศรีนวล สมบัติไพรวัน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง ชฎาพร เจียมสกุลทิพย์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง ศรีนวล สมบัติไพรวัน
 • • CSR
 • นางสาว กมลรัตน์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว พรทิพย์พา สุนาวิน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
 2. นาง จันทรตรี ดารกานนท์
 3. นาง ชฎาพร เจียมสกุลทิพย์

 • 535
 • GYT
 • กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย)
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย)

ที่ตั้งสำนักงาน :
50/9 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน กม. 36 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ณภัทร ธัญญกุลสัจจา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ฟินบาร์ โอ คอนเนอร์
 2. นาย พิพัฒน์ วรพิพัฒน์

 • 536
 • KWC
 • กรุงเทพโสภณ
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
กรุงเทพโสภณ

ที่ตั้งสำนักงาน :
185 ถนนราษฎร์บูรณะ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปวริศา เกิดพวงแก้ว
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จรูญลักษณ์ สุขระ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล
 2. นางสาว ปวริศา เกิดพวงแก้ว

 • 537
 • DTC
 • ดุสิตธานี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ดุสิตธานี

ที่ตั้งสำนักงาน :
319 จัตุรัสจามจุรี ชั้น29 ถนนพญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง สินี เธียรประสิทธิ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง จงกลนี ฉันทวรกิจ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว Putthita Putthiranonth
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง จงกลนี ฉันทวรกิจ
 2. นางสาว อมรา กุลวรเศรษฐ

 • 538
 • CIMBT
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มธุรกิจการเงิน
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 24 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ที่ตั้งสำนักงาน :
44 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น21 ถนนหลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จิตภัสสร อัตถาผล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วรินดา ทองสุข
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว  สุดาพันธุ์ ศรีรัตน์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว  ปฐมาภรณ์ พุทธตรง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง มาลี ว่องศิลป์วัฒนา
 2. นางสาว สุดาพันธุ์ ศรีรัตน์
 3. นางสาว ปฐมาภรณ์ พุทธตรง

 • 539
 • IFEC
 • อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 18 เมษายน 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศิริเพ็ญ วินิจรักษา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว นิตยา อุทกโยธะ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง ธริณี วรรทนธีรัช
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย วิชัย ถาวรวัฒนายงค์
 2. นาย สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์
 3. นาย ฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ

 • 540
 • PDJ
 • แพรนด้า จิวเวลรี่
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 22 มีนาคม 2532

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แพรนด้า จิวเวลรี่

ที่ตั้งสำนักงาน :
28 ซอยบางนา-ตราด 28 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ดุษิต จงสุทธนามณี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ดุษิต จงสุทธนามณี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อรมน ดุลยเกษม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล
 • • CSR
 • นาย กฤษณ์ วุฒิสัตยาบัน
 • • Human Capital Management
 • นาย กันตภณ คลังบุญครอง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ดุษิต จงสุทธนามณี

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education