สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 41
 • PSH
 • พฤกษา โฮลดิ้ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 15 มีนาคม 2560

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
พฤกษา โฮลดิ้ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
1177 เพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น24 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ไพศาล รำพรรณ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว มาริสรา ธนศักดิ์สิริ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย นรัตน์ ทองวิทยากุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วรัฎฐา ยงเจริญ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย จิรโรจน์ เจริญรุ่งจิรานนท์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว คชพรรณ เครือคช
 • • CSR
 • นางสาว สุกัญญา  พัฒนแก้ว
 • • Human Capital Management
 • นาย อุดมศักดิ์ แย้มนุ่น
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ทองมา  วิจิตรพงศ์พันธุ์
 2. นาย ปิยะ ประยงค์
 3. นาย ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต

 • 42
 • RICHY
 • ริชี่เพลซ 2002
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 15 มีนาคม 2560

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ริชี่เพลซ 2002

ที่ตั้งสำนักงาน :
667/15 อรรถบูรณ์ ชั้น7 ซอย- ถนนจรัญสนิทวงศ์ อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ศรัณย์ธร ศรีสุนทร
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อมรรัตน์ ผลาวรรณ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง ศรัณย์ธร ศรีสุนทร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อมรรัตน์ ผลาวรรณ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว กันตลักษณ์ จันทิพย์ดิษยา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว อมรรัตน์ ผลาวรรณ
 • • CSR
 • นาง ศรัณย์ธร ศรีสุนทร
 • • CSR
 • นางสาว อมรรัตน์ ผลาวรรณ
 • • Human Capital Management
 • นาง ศรัณย์ธร ศรีสุนทร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อมรรัตน์ ผลาวรรณ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ศรัณย์ธร ศรีสุนทร
 2. นางสาว อมรรัตน์ ผลาวรรณ

 • 43
 • ALLA
 • ออลล่า
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 10 มีนาคม 2560

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ออลล่า

ที่ตั้งสำนักงาน :
933, 935, 937, 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช อ่อนนุช สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว รวิพรรณ ตันติอัจริยกุล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วรรัตน์ เมฆเกิดชู
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว รวิพรรณ ตันติอัจริยกุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว รชยา รัตนศรีทอง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว อรนุช โพธิ์งามวงศ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย องอาจ ปัณฑุยากร
 2. นางสาว รวิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล
 3. นางสาว รชยา รัตนศรีทอง

 • 44
 • TPBI
 • ทีพีบีไอ
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 10 มีนาคม 2560

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทีพีบีไอ

ที่ตั้งสำนักงาน :
42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ถนนเพชรเกษม ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73210

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย กมล บริสุทธนะกุล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ดวงพร วงศ์ทัพ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย กมล บริสุทธนะกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย กมล บริสุทธนะกุล
 • • CSR
 • นาย กมล บริสุทธนะกุล
 • • Human Capital Management
 • นาย กมล บริสุทธนะกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล
 2. นาย กมล บริสุทธนะกุล
 3. นาย สิทธิชัย บริสุทธนะกุล

 • 45
 • TWPC
 • ไทยวา
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 21 ธันวาคม 2559

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทยวา

ที่ตั้งสำนักงาน :
21/59, 21/63-64 ไทยวา 1 ชั้น20-21 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง มณี ลือประเสริฐ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว รตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์
 • • Human Capital Management
 • นาง สุนันท์ พรพรรณรัตน์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว รตินันทน์ วงศ์วัชรานนท์
 2. นาง มณี ลือประเสริฐ

 • 46
 • TAKUNI
 • ทาคูนิ กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 2 ธันวาคม 2559

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ทาคูนิ กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
140/1 ทาคุนิ ชั้น- ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ธนษา กิตติรดานันทฺ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว นิตา ตรีวีรานุวัฒน์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ฐิติมา ธนาปกิจ
 • • CSR
 • นางสาว สิรินทร์พร ไชยานนท์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว นิตา ตรีวีรานุวัฒน์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์
 2. นางสาว กาญจนา ริมพณิชยกิจ
 3. นางสาว นิตา ตรีวีรานุวัฒน์

 • 47
 • BTW
 • บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 25 พฤศจิกายน 2559

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
593/3 - ชั้น- ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วรวรรณ วิริยะ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ธนสาร สุรวุฒิกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธนสาร สุรวุฒิกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย โชติก รัศมีทินกรกุล
 2. นาย ธนสาร สุรวุฒิกุล
 3. นาง วรวรรณ วิริยะ

 • 48
 • GIFT
 • แกรททิทูด อินฟินิท
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 11 พฤศจิกายน 2559

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แกรททิทูด อินฟินิท

ที่ตั้งสำนักงาน :
9/8 - ชั้น- ซอย- ถนนบรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ภิญญดาพัชญ์ สุวรรณชนะวิชญ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ภิญญดาพัชญ์ สุวรรณชนะวิชญ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ภิญญดาพัชญ์ สุวรรณชนะวิชญ์
 • • CSR
 • นางสาว ภิญญดาพัชญ์ สุวรรณชนะวิชญ์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ภิิญญดาพัชญ์ สุวรรณชนะวิชญ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี
 2. นางสาว วรรณวดี หงษ์ทอง
 3. นางสาว ภิญญดาพัชญ์ สุวรรณชนะวิชญ์

 • 49
 • GTB
 • เจตาแบค
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 10 พฤศจิกายน 2559

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เจตาแบค

ที่ตั้งสำนักงาน :
335/7 เจตาแบค สำนักงานใหญ่ ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง เกศสุดา ยะโสธร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สุชาติ มงคลอารีย์พงษ์
 2. นาย เอกชัย คณะธรรม
 3. นาง เกศสุดา ยะโสธร

 • 50
 • PIMO
 • ไพโอเนียร์ มอเตอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 2 พฤศจิกายน 2559

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไพโอเนียร์ มอเตอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
78 หมู่ 3 ไพโอเนียร์ มอเตอร์ ถนนดอยตูม-นครชัยศรี นครชัยศรี ดอนแฝก นครปฐม 73120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว จิรยง อนุมานราชธน
 • • CSR
 • นางสาว สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
 2. นางสาว สมฤดี คำพึ่งพร
 3. นางสาว นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education