สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 31
 • HUMAN
 • ฮิวแมนิก้า
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 23 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ฮิวแมนิก้า

ที่ตั้งสำนักงาน :
2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • Human Capital Management
 • นาย สุนทร เด่นธรรม
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์
 2. นาย อโณทัย อดุลพันธุ์
 3. นางสาว สุวภา เจริญยิ่ง

 • 32
 • GGC
 • โกลบอลกรีนเคมิคอล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โกลบอลกรีนเคมิคอล

ที่ตั้งสำนักงาน :
555/1 เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น4 ซอย- ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง สรรญา อยู่โพธิ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย สุทธิสาร คงอภิรักษ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ภูวดล วสุธาร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง วชรพร ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย จักรกฤช รังสิมานพ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว Vorawan Kongjinda
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว Supeeranut Kaveewat
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว Thiwimon Autthi
 • • CSR
 • นาง ฝนทิพย์ วัลยะเสวี
 • • CSR
 • นางสาว ปานรดา วงศ์สุวรรณ
 • • Human Capital Management
 • นาง สุนันทา พรหมโรจน์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สุทธิสาร คงอภิรักษ์
 2. นางสาว อรษา ทองสา
 3. นางสาว พิมสาย อิศรภักดี

 • 33
 • FN
 • เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 30 มกราคม 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท

ที่ตั้งสำนักงาน :
991 เอฟเอ็น บิวดิ้ง ถนนถนนพระราม 9 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย วัสวาน ลิมศุภนาค
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พัชรฎา อ๋อยอารี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว บุณฑริกา บุญคำ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย พาวุธ ฉลาดแย้ม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง จิราภรณ์ รุ่งศรีทอง
 • • CSR
 • นาย พาวุธ ฉลาดแย้ม
 • • Human Capital Management
 • นาง จิราภรณ์ รุ่งศรีทอง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง จิราภรณ์ รุ่งศรีทอง
 2. นาย พาวุธ ฉลาดแย้ม
 3. นางสาว พัชรฎา อ๋อยอารี

 • 34
 • ITEL
 • อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 24 สิงหาคม 2560

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม

ที่ตั้งสำนักงาน :
48 อินเตอร์ลิ้งค์ ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย กมลพงศ์ แซ่จัน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย สุมิตร เจริญพรปิติ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย กมลพงศ์ แซ่จัน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว รัชนี ปิตตาฝ้าย
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ณัฐพล เกษมทรัพย์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย กมลพงศ์ แซ่จัน
 • • CSR
 • นาง ชลิดา อนันตรัมพร
 • • CSR
 • นาย กมลพงศ์ แซ่จัน
 • • CSR
 • นาย สุมิตร เจริญพรปิติ
 • • Human Capital Management
 • นาง ธัญญรัตน์ เทียมอุดมฤกษ์
 • • Human Capital Management
 • นาย Thanadech Chamroenchopanit
 • • Human Capital Management
 • นาย กมลพงศ์ แซ่จัน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ณัฐนัย อนันตรัมพร
 2. นาย สมบัติ อนันตรัมพร
 3. นางสาว ชลิดา อนันตรัมพร

 • 35
 • PJW
 • ปัญจวัฒนาพลาสติก
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 กรกฎาคม 2560

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ปัญจวัฒนาพลาสติก

ที่ตั้งสำนักงาน :
19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง พริม ชัยวัฒน์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ธาดา เซ่งสมหวัง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว รัชดาภรณ์ สายสาหร่าย
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว จิตตราภา ศิริสัมพันธ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุพัตตรา นิจจะยะ
 • • CSR
 • นางสาว ธัศม์มสา เดชาพงศ์วรานนท์
 • • CSR
 • นางสาว สุพัตตรา นิจจะยะ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ธัศม์มสา เดชาพงศ์วรานนท์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพ
 2. นาง พริม ชัยวัฒน์

 • 36
 • BPP
 • บ้านปู เพาเวอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 26 มิถุนายน 2560

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บ้านปู เพาเวอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
1550 ธนภูมิ ชั้น26 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง บุปผชาติ มีเจริญ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง นิตยา ฉัตรศิริสกุล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ทัศนีย์ ภัสสรภาคย์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว นภัสกร ผูกทอง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว เกษรา ตั้งวิโรจน์ธรรม
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย คทายุทธ์ ชูพูล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ประพัฒน์ มโนรัตน์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว นงจรสภรณ์ กิตติบัณฑูร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง นิตยา ฉัตรศิริสกุล
 2. นางสาว ทัศนีย์ ภัสสรภาคย์
 3. นางสาว นภัสกร ผูกทอง

 • 37
 • KOOL
 • มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 16 มิถุนายน 2560

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่ตั้งสำนักงาน :
12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว มัลลิกา ตระกูลไทย
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จริยาภรณ์ อัครวงษ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว เบญจรัตน์ หัตถชาญชัย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว มัลลิกา ตระกูลไทย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว จริยาภรณ์ อัครวงษ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว มัลลิกา ตระกูลไทย
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ธันวา อังกุราวิรุทธิ์
 • • CSR
 • นางสาว สุนันทา ว่านวัฒน์
 • • CSR
 • นาย วรวงศกรณ์ ตีกระมน
 • • Human Capital Management
 • นาย นพชัย วีระมาน
 • • Human Capital Management
 • นาง ญดา ล่าฟ้าเริงรณ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย นพชัย วีระมาน
 2. นางสาว มัลลิกา ตระกูลไทย

 • 38
 • AMATAV
 • อมตะ วีเอ็น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 20 เมษายน 2560

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อมตะ วีเอ็น

ที่ตั้งสำนักงาน :
2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง วราภรณ์ วัชรานุเคราะห์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ณัทธร กิจสำเร็จ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ณัทธร กิจสำเร็จ
 • • CSR
 • นาง วราภรณ์ วัชรานุเคราะห์
 • • Human Capital Management
 • นาย ณัทธร กิจสำเร็จ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง สมหะทัย พานิชชีวะ
 2. นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล
 3. นาย ณัทธร กิจสำเร็จ

 • 39
 • BCPG
 • บีซีพีจี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 เมษายน 2560

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บีซีพีจี

ที่ตั้งสำนักงาน :
2098 เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น12 ซอย- ถนนสุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สัตยา มหัตถนาพาณิช
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ประสิทธิ์ สกุลเกสรีวรรณ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย วัฒนา นุซซอและ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ปฐมาภรณ์ มากระดี
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย เกริก กริชจนรัช
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ทิพรัตน์ ซุ่ยกิ้ม
 • • CSR
 • นาง กลอยตา ณ ถลาง
 • • CSR
 • นาง ณัชชารีย์ บูรณพัฒน์ปกรณ์
 • • CSR
 • นาย วันธงชัย เจริญสุข
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สัตยา มหัตถนาพาณิช
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สุวัฒนา ภูริสปัญโญ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว สัตยา มหัตถนาพาณิช
 2. นาย ประสิทธิ์ สกุลเกสรีวรรณ
 3. นาย วัฒนา นุซซอและ

 • 40
 • SELIC
 • ซีลิค คอร์พ
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 20 มีนาคม 2560

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ซีลิค คอร์พ

ที่ตั้งสำนักงาน :
270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง สาริศาส์ส์ มหาเจริญสุข
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พัชรี เฉยสกุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง สาริศาส์ส์ มหาเจริญสุข
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว พัชรี เฉยสกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย เกียรติศักดิ์ สุวัฒนพิมพ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พัชรี เฉยสกุล
 • • CSR
 • นาง สาริศาส์ส์ มหาเจริญสุข
 • • CSR
 • นางสาว พัชรี เฉยสกุล
 • • Human Capital Management
 • นาง สุปราณี อัศวชัยสุวิกรม
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ธัญญลักษณ์ นิธังกร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง สาริศาส์ส์ มหาเจริญสุข
 2. นางสาว พัชรี เฉยสกุล
 3. นางสาว เรวดี อมรสมานลักษณ์

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education