สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 11
 • SONIC
 • โซนิค อินเตอร์เฟรท
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 21 พฤศจิกายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โซนิค อินเตอร์เฟรท

ที่ตั้งสำนักงาน :
79/349,350 - ชั้น1,2 ซอย- ถนนสาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง โสฬสญา เขมสุข
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง โสฬสญา เขมสุข
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว กนกวรรณ พิฤทธิ์บูรณะ
 • • CSR
 • นาง โสฬสญา เขมสุข
 • • Human Capital Management
 • นางสาว นิสาลักษณ์ รัชตะอำนวย
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์
 2. นาย วุฒิชัย สุริยวรวงศ์
 3. นาย รนัท เลียวเลิศสกุลชัย

 • 12
 • CHAYO
 • ชโย กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 8 ตุลาคม 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ชโย กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
44/499-504 - ชั้น- ซอย- ถนนพหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย กิตติ ยศะสินธุ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว นฤมล โตประภัสร์
 2. นางสาว สุนันทา สิงห์ถม
 3. นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์

 • 13
 • MVP
 • เอ็ม วิชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 27 กันยายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอ็ม วิชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
11/1 ซอยรามคำแหง 121 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อัปษร วิลาสศักดานนท์
 • • CSR
 • นางสาว บุญยนุช วุฒิกาญจนกุล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย โอภาส เฉิดพันธู์
 2. นางสาว อัปษร วิลาสศักดานนท์
 3. นางสาว ประพิมพรรณ เลิศสิริสิน

 • 14
 • ORI
 • ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 16 สิงหาคม 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้

ที่ตั้งสำนักงาน :
496 หมู่ 9 - ชั้น- ซอย- ถนน- สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วาริศา วาระแก่นทราย
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปณิชา นิติพรมงคล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ฐิติมา กุลจิตติอมร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ฐิติมา กุลจิตติอมร
 • • CSR
 • นางสาว ฐิติมา กุลจิตติอมร
 • • CSR
 • นางสาว สมฤดี เกียรติศิริกุลธร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ฐิติมา กุลจิตติอมร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วาริศา วาระแก่นทราย
 • • Human Capital Management
 • นาย วิวัฒน์ รัตนอุบล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ฐิติมา กุลจิตติอมร
 2. นางสาว วาริศา วาระแก่นทราย
 3. นางสาว กนกไพลิน วิไลแก้ว

 • 15
 • TM
 • เทคโนเมดิคัล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 20 กรกฎาคม 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เทคโนเมดิคัล

ที่ตั้งสำนักงาน :
29 ซอยลาดพร้าว 92 พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุพัตรา แกมแก้ว
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สุพัตรา แกมแก้ว
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ปรางฉาย จรรโลงบุตร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธรรมนูญ แสงทองดี
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุพัตรา แกมแก้ว
 • • CSR
 • นางสาว สุพัตรา แกมแก้ว
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สุพัตรา แกมแก้ว
 • • Human Capital Management
 • นาง อนัญญา ตั้งสถาพร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร
 2. นาง สุนทรี จรรโลงบุตร
 3. นาง สุพัตรา แกมแก้ว

 • 16
 • PRM
 • พริมา มารีน
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 12 กรกฎาคม 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
พริมา มารีน

ที่ตั้งสำนักงาน :
80 วาริน ชั้น6 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อุดรรัตน์ สิทธิกร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย บุญรักษ์ ลี้ประกอบบุญ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ธีรนุช รักธรรม
 • • CSR
 • นาย บุญรักษ์ ลี้ประกอบบุญ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อุดรรัตน์ สิทธิกร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย บุญรักษ์ ลี้ประกอบบุญ
 2. นางสาว อุดรรัตน์ สิทธิกร

 • 17
 • ETE
 • บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 26 มิถุนายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
59/21-22 - ชั้น- ซอย- ถนนเลี่ยงเมือง - เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กัลยา ธัญญเจริญ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อัจจิมา วงศ์ศุภชาติ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศิริภรณ์ แก้วสิทธิ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อัจจิมา วงศ์ศุภชาติ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศิริภรณ์ แก้วสิทธิ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สรศักดิ์ เดือนเพ็ง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว กัลยา ธัญญเจริญ
 • • CSR
 • นางสาว ศิริภรณ์ แก้วสิทธิ์
 • • CSR
 • นางสาว อัจจิมา วงศ์ศุภชาติ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ขนิษฐา ฤทธิ์เพชร
 • • Human Capital Management
 • นาย สรศักดิ์ เดือนเพ็ง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว กัลยา ธัญญเจริญ
 2. นางสาว อัจจิมา วงศ์ศุภชาติ
 3. นางสาว ขนิษฐา ฤทธิ์เพชร

 • 18
 • CPL
 • ซีพีแอล กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 21 มิถุนายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ซีพีแอล กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
700 หมู่ 6 - ชั้น- ซอย- ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อาจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล
 • • CSR
 • นางสาว อาจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย
 • • Human Capital Management
 • นาย บัญญัติ รองเดช
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว อาจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย
 2. นางสาว วลัยรัตน์ ศีลปชีวกิจจา
 3. นางสาว สใบทิพย์ ทองไชยมงคล

 • 19
 • BGRIM
 • บี.กริม เพาเวอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 19 มิถุนายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บี.กริม เพาเวอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
5 ดร.เกฮาร์ด ลิงก์ ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ทิพาพร นะมาตร์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ม.ล. กนิษฐา เทวกุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กันย์ลภัส วิชชุตารัช
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ธันย์ฤทัย มกรพันธ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศลยา ณ สงขลา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว อรอุมา ชลัมพุช
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว วรัญญา ชื่นพิทยาธร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สุชล วัฒนสุขชัย
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ณัฏฐ์สิชา นวกิจพรสิทธิ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย นิธาน ชัยเนตร
 • • CSR
 • นางสาว รุจิเรข ตาเมือง
 • • CSR
 • นาย ปัญจพล จตุพัฒนกุล
 • • CSR
 • นาย นิธาน ชัยเนตร
 • • Human Capital Management
 • นาง สุดคนึง ขัมภรัตน์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว หทัยรัตน์ กันทอง
 • • Human Capital Management
 • นางสาว พิมพ์มณี ทวีกาญจน์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ทิพย์วิมล จรลี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว รุจิเรข ตาเมือง
 2. นางสาว อรรัมภา เงินโสภา
 3. นาย นิธาน ชัยเนตร

 • 20
 • TITLE
 • ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 13 มิถุนายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้

ที่ตั้งสำนักงาน :
53 ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย เจริญ บุญมโนทรัพย์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อคิรา เพ็ชรวิจิตร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว อคิรา เพ็ชรวิจิตร
 • • CSR
 • นางสาว อคิรา เพ็ชรวิจิตร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อคิรา เพ็ชรวิจิตร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว อคิรา เพ็ชรวิจิตร
 2. นาย เจริญ บุญมโนทรัพย์

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education