สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 1
 • ORI
 • ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 16 สิงหาคม 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้

ที่ตั้งสำนักงาน :
496 หมู่ 9 - ชั้น- ซอย- ถนน- สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว วาริศา วาระแก่นทราย
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ปณิชา นิติพรมงคล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ฐิติมา กุลจิตติอมร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ฐิติมา กุลจิตติอมร
 • • CSR
 • นางสาว ฐิติมา กุลจิตติอมร
 • • CSR
 • นางสาว สมฤดี เกียรติศิริกุลธร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ฐิติมา กุลจิตติอมร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วาริศา วาระแก่นทราย
 • • Human Capital Management
 • นาย วิวัฒน์ รัตนอุบล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ฐิติมา กุลจิตติอมร
 2. นางสาว วาริศา วาระแก่นทราย
 3. นางสาว กนกไพลิน วิไลแก้ว

 • 2
 • TM
 • เทคโนเมดิคัล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 20 กรกฎาคม 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เทคโนเมดิคัล

ที่ตั้งสำนักงาน :
29 ซอยลาดพร้าว 92 พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุพัตรา แกมแก้ว
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สุพัตรา แกมแก้ว
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ปรางฉาย จรรโลงบุตร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ธรรมนูญ แสงทองดี
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุพัตรา แกมแก้ว
 • • CSR
 • นางสาว สุพัตรา แกมแก้ว
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สุพัตรา แกมแก้ว
 • • Human Capital Management
 • นาง อนัญญา ตั้งสถาพร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร
 2. นาง สุนทรี จรรโลงบุตร
 3. นาง สุพัตรา แกมแก้ว

 • 3
 • PRM
 • พริมา มารีน
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 12 กรกฎาคม 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
พริมา มารีน

ที่ตั้งสำนักงาน :
80 วาริน ชั้น6 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อุดรรัตน์ สิทธิกร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย บุญรักษ์ ลี้ประกอบบุญ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ธีรนุช รักธรรม
 • • CSR
 • นาย บุญรักษ์ ลี้ประกอบบุญ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อุดรรัตน์ สิทธิกร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย บุญรักษ์ ลี้ประกอบบุญ
 2. นางสาว อุดรรัตน์ สิทธิกร

 • 4
 • ETE
 • บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 26 มิถุนายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
59/21-22 - ชั้น- ซอย- ถนนเลี่ยงเมือง - เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กัลยา ธัญญเจริญ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อัจจิมา วงศ์ศุภชาติ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศิริภรณ์ แก้วสิทธิ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อัจจิมา วงศ์ศุภชาติ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ศิริภรณ์ แก้วสิทธิ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สรศักดิ์ เดือนเพ็ง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว กัลยา ธัญญเจริญ
 • • CSR
 • นางสาว ศิริภรณ์ แก้วสิทธิ์
 • • CSR
 • นางสาว อัจจิมา วงศ์ศุภชาติ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ขนิษฐา ฤทธิ์เพชร
 • • Human Capital Management
 • นาย สรศักดิ์ เดือนเพ็ง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว กัลยา ธัญญเจริญ
 2. นางสาว อัจจิมา วงศ์ศุภชาติ
 3. นางสาว ขนิษฐา ฤทธิ์เพชร

 • 5
 • CPL
 • ซีพีแอล กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 21 มิถุนายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ซีพีแอล กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
700 หมู่ 6 - ชั้น- ซอย- ถนนสุขุมวิท บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 10280

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อาจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล
 • • CSR
 • นางสาว อาจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย
 • • Human Capital Management
 • นาย บัญญัติ รองเดช
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว อาจารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย
 2. นางสาว วลัยรัตน์ ศีลปชีวกิจจา
 3. นางสาว สใบทิพย์ ทองไชยมงคล

 • 6
 • BGRIM
 • บี.กริม เพาเวอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 19 มิถุนายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บี.กริม เพาเวอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
5 ดร.เกฮาร์ด ลิงก์ ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย โชคพิชัย ปทุมชัยศิริกุล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว บุษป์นันท์ ธนาพรรวิกิตต์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย รัฏฐ์พงศ์ เข้มแข็ง
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย วรุตม์ มีนะโยธิน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กันย์ลภัส วิชชุตารัช
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ธันย์ฤทัย มกรพันธ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว อรอุมา ชลัมพุช
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว วรัญญา ชื่นพิทยาธร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สุชล วัฒนสุขชัย
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ณัฏฐ์สิชา นวกิจพรสิทธิ์
 • • CSR
 • นางสาว รุจิเรข ตาเมือง
 • • CSR
 • นาย ปัญจพล จตุพัฒนกุล
 • • Human Capital Management
 • นาง สุดคนึง ขัมภรัตน์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว หทัยรัตน์ กันทอง
 • • Human Capital Management
 • นางสาว พิมพ์มณี ทวีกาญจน์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ทิพย์วิมล จรลี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว รุจิเรข ตาเมือง
 2. นางสาว อรรัมภา เงินโสภา
 3. นาย โชคพิชัย ปทุมชัยศิริกุล

 • 7
 • TITLE
 • ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 13 มิถุนายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้

ที่ตั้งสำนักงาน :
53 ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย เจริญ บุญมโนทรัพย์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อคิรา เพ็ชรวิจิตร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว อคิรา เพ็ชรวิจิตร
 • • CSR
 • นางสาว อคิรา เพ็ชรวิจิตร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อคิรา เพ็ชรวิจิตร
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว อคิรา เพ็ชรวิจิตร
 2. นาย เจริญ บุญมโนทรัพย์

 • 8
 • THG
 • ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 12 มิถุนายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
34/1 ถนนอิสรภาพ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุวดี พันธุ์พานิช
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว อาริยา ศิลากร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง หทัยชนก ปางน้อย
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
 2. นางสาว อัญชลี ชวลิตจารีธรรม
 3. นางสาว สุวดี พันธุ์พานิช

 • 9
 • NVD
 • เนอวานา ไดอิ
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 มิถุนายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เนอวานา ไดอิ

ที่ตั้งสำนักงาน :
123 ซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น11 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย เชาวรัตน์ ปัทมทัตต์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว กัลยาณี ปานทอง
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ยศวรรธน์ ปุณชรัสมิ์กร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง ปิโยรส เลาหเจริญยศ
 • • CSR
 • นาย ยศวรรธน์ ปุณชรัสมิ์กร
 • • Human Capital Management
 • นาง กัลยดา ภู่สว่าง
 • • Human Capital Management
 • นางสาว รัชฎา ผลอินทร์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว กัลยาณี ปานทอง
 2. นางสาว ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล
 3. นาย เชาวรัตน์ ปัทมทัตต์

 • 10
 • DDD
 • ดู เดย์ ดรีม
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 1 มิถุนายน 2561

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ดู เดย์ ดรีม

ที่ตั้งสำนักงาน :
32 ถนนเคหะร่มเกล้า ราษฎร์พัฒนา สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง ณภัทร รัตตะพงษ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว รุ่งทิพย์ งามเอกอุดมพงศ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ชนกนันท์ เทียมรัตน์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย นิติโรจน์ มโนลม้าย
 • • CSR
 • นางสาว ชนกนันท์ เทียมรัตน์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ชนกนันท์ เทียมรัตน์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ปิยวัชร ราชพลสิทธิ์
 2. นางสาว ชนกนันท์ เทียมรัตน์
 3. นาง ณภัทร รัตตะพงษ์

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education