สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 1
 • DOHOME
 • ดูโฮม
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 สิงหาคม 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ดูโฮม

ที่ตั้งสำนักงาน :
37-47 ถนนศรีมงคล วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว มยุรีย์ สีทา
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว มณัชยา จุ้ยนุ่ม
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ธนันท์รัฐ ฐายีเชนิยะ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว มยุรีย์ สีทา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว มยุรีย์ สีทา
 • • CSR
 • นางสาว มยุรีย์ สีทา
 • • CSR
 • นาย ธนันท์รัฐ ฐายีเชนิยะ
 • • Human Capital Management
 • นางสาว มยุรีย์ สีทา
 • • Human Capital Management
 • นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา
 2. นาง สลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ
 3. นางสาว มยุรีย์ สีทา

 • 2
 • ILM
 • อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 16 สิงหาคม 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์

ที่ตั้งสำนักงาน :
147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง กนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ฐรดา คูประสิทธิ์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สายทิพย์ มนทการติวงค์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย พิสิฏฐ์ โอประภากร
 • • Human Capital Management
 • นาง อาพร กาศลังกา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ฐรดา คูประสิทธิ์
 2. นาย พิสิฐ ศิริพงษ์เสถียร
 3. นางสาว สายทิพย์ มนทการติวงค์

 • 3
 • HFT
 • ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์)
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 กรกฎาคม 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์)

ที่ตั้งสำนักงาน :
317 หมู่ 4 ซอย6ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อธิสิทธิ วรโชติ
 2. นางสาว ซูชาน เจง

 • 4
 • CBG
 • คาราบาวกรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 28 มิถุนายน 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
คาราบาวกรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
393 393 สีลม ชั้น7-10 ซอย- ถนนสีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว เรวดี รัศมีแสงเพชร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว เมนิสา อร่ามรุ่งโรจน์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ชลลดา บุญเสริม
 • • CSR
 • นาย เฉลิมรัตน์ เอี่ยมดารา
 • • Human Capital Management
 • นาง สันทนา จันทร์เนียม
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย พงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ
 2. นาย วรัญชัย เจนศิริวณิชย์
 3. นาง สันทนา จันทร์เนียม

 • 5
 • HMPRO
 • โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 11 มิถุนายน 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
31 - ชั้น- ซอย- ถนนประชาชื่นนนทบุรี บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง วรรณี จันทามงคล
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว วรรณี จันทามงคล
 2. นาง กมลทิพย์ อมรอริยะกูล

 • 6
 • VRANDA
 • วีรันดา รีสอร์ท
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 11 มิถุนายน 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
วีรันดา รีสอร์ท

ที่ตั้งสำนักงาน :
178/7 ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย วรุต ตันติพิภพ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย วรุต ตันติพิภพ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ปริวรรษ ฉายศรี
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย วรุต ตันติพิภพ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ปริวรรษ ฉายศรี
 • • CSR
 • นาย วรุต ตันติพิภพ
 • • CSR
 • นาย ปริวรรษ ฉายศรี
 • • Human Capital Management
 • นาย วรุต ตันติพิภพ
 • • Human Capital Management
 • นาย ปริวรรษ ฉายศรี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์
 2. นาย วรุต ตันติพิภพ
 3. นาย ปริวรรษ ฉายศรี

 • 7
 • PR9
 • โรงพยาบาลพระรามเก้า
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 31 พฤษภาคม 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
โรงพยาบาลพระรามเก้า

ที่ตั้งสำนักงาน :
99 - ชั้น- ซอย- ถนนพระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว มาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ธีรพันธ์ ดิษยบุตร
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พนิตตา ภาคากิจ
 • • CSR
 • นางสาว มาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ
 • • Human Capital Management
 • นาย ปริญญา หุตะเมขลิน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว มาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ
 2. นางสาว ปารวีร์ อุชุภาพ
 3. นาย ประดิษฐ์ สิงห์ขาว

 • 8
 • KDH
 • ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 พฤษภาคม 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
337 - ชั้น- ซอย- ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว อรภา พิพิณ
 2. นางสาว กมลพัฒน์ จงใจสุรธรรม
 3. นาย นิวัฒน์ จี้กังวาฬ

 • 9
 • ALL
 • ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 15 พฤษภาคม 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์

ที่ตั้งสำนักงาน :
4345 ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น18 ซอย- ถนนสุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ธราดล ธารีสาร
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สิริพิชสา พุฒิชัยวานิชกิจ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ฉัตรชัย ศรีธัญพงศ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว สุธิดา พันไพศาล
 • • CSR
 • นางสาว รวิชา ประวิตรกุลวัฒน์
 • • Human Capital Management
 • นาย กระแสร์ เด่นไพโรจน์ศักดิ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ธนากร ธนวริทธิ์
 2. นาย ดุษฎี เล็กยิ้ม
 3. นาย สมชาย ชาญธนเวทย์

 • 10
 • TFMAMA
 • ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 29 เมษายน 2562

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
304 ทีเอฟกรุ๊ป ชั้น- ซอย- ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สรารัตน์ ตั้งศิริมงคล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย วสันต์ บุญสัมพันธ์กิจ
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว อริยา ตั้งชีวินศิริกุล
 • • CSR
 • นางสาว ปิยดา ดิศวัฒน์
 • • Human Capital Management
 • นาย สรยุทธ รักษาศรี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. กุลภัทรา สิโรดม (ดร.)
 2. นางสาว สรารัตน์ ตั้งศิริมงคล
 3. นาง ศิริวรรณ อยู่ประเสริฐ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education