สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

ภาพกิจกรรม

 • EDP Forum ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อ "Step up your game with AI : What Top Management should know?"

  EDP Forum ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อ "Step up your game with AI : What Top Management should know?"

  รายละเอียด
 • HCM Club Company Visit เข้าเยี่ยมชม SCB Academy

  HCM Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม HCM Club Company Visit เข้าเยี่ยมชม SCB Academy ศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะด้านของ SCB

  รายละเอียด
 • CSR Club Forum: “Why Supply Chain Sustainability Means New Opportunities”

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียไทย จัดกิจกรรม CSR Club Forum: “Why Supply Chain Sustainability Means New Opportunities” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด
 • ประชุม ASEAN Corporate Secretaries Network (ACSN) และสัมมนา Professional Exchange Program (PEP)

  ประชุม ASEAN Corporate Secretaries Network (ACSN) และสัมมนา Professional Exchange Program (PEP)

  รายละเอียด

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education