สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

ภาพกิจกรรม

 • ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดหลักสูตร Risk Management and Internal Control

  ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดหลักสูตร Risk Management and Internal Control ปี 2561

  รายละเอียด
 • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 3 วัน) Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2561

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 3 วัน) Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2561

  รายละเอียด
 • งานสัมมนา “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จัดสัมมนา “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain”

  รายละเอียด
 • EDP Forum ครั้งที่ 1/2561

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน EDP Forum ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อ "Building Your Team Execution Capability"

  รายละเอียด

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education