ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

HCM Conference 2017 หัวข้อ “How to prepare leaders for a VUCA world”


ชมรม Human Capital Management Club(HCM Club) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กำหนดจัดงาน HCM Conference 2017 ในหัวข้อ How to prepare leaders for a VUCA world” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของผู้นำ เข้าสู่ยุคที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของโลก VUCA และยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารบุคลากรระหว่างบริษัทจดทะเบียนด้วยกัน เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ