ภาพกิจกรรม

 • HCM Forum หัวข้อ "People strategy is business strategy"

  รายละเอียด

 • HCM Club Company Visit เข้าเยี่ยมชม SCB Academy

  รายละเอียด

 • HCM Conference 2017 หัวข้อ “How to prepare leaders for a VUCA world”

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ และกรรมการและที่ปรึกษา HCM Club เข้าเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาผู้นำซี.พี. (C.P. Leadership Development Institute)

  รายละเอียด

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด