สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

เกี่ยวกับสมาคม

คณะกรรมการสมาคม

 • คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

  นายกสมาคม

  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. อมตะ วีเอ็น
  • คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ

   อุปนายก

   ประธานกรรมการ
   บมจ. บ้านปู
  • คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

   อุปนายก

   ประธานกรรมการ
   บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา
  • คุณระเฑียร ศรีมงคล

   อุปนายก

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บมจ. บัตรกรุงไทย
  • คุณสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

   อุปนายก

   กรรมการผู้จัดการใหญ่
   บมจ. ทุนธนชาต
  • คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร

   อุปนายก

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
   บมจ. ปตท.
  • คุณสัมฤทธิ์ สำเนียง

   กรรมการและเหรัญญิก

   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
   บมจ. ปตท. สผ.
  • คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

   กรรมการและเลขาธิการ

   เลขาธิการและผู้อำนวยการ
   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ

   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

   ประธานกรรมการบริหาร
   บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น
  • ดร. กุลภัทรา สิโรดม

   กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
  • คุณครรชิต บุนะจินดา

   กรรมการ

   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
  • คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์

   กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

   กรรมการอิสระ
   บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
  • คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

   กรรมการ

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
   บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
  • คุณชาคริต วรชาครียนันท์

   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

   รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
   บมจ. ร้อกเวิธ
  • คุณธนพล ศิริธนชัย

   กรรมการ

   ประธานอำนวยการ
   บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
  • คุณธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

   กรรมการ

   ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน
   บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
  • คุณนพชัย วีระมาน

   กรรมการ

   กรรมการผู้จัดการ
   บมจ. มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล
  • คุณนฤมล น้อยอ่ำ

   กรรมการ

   รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
   บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
  • คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร

   กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

   กรรมการผู้จัดการ
   บมจ. ซาบีน่า
  • คุณบุญยง ตันสกุล

   กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
  • คุณประกอบเกียรติ นินนาท

   กรรมการ

   กรรมการผู้จัดการ
   บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
  • คุณไพศาล ธรสารสมบัติ

   กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บมจ. ทีเอ็มที สตีล
  • คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

   กรรมการ

   ประธานกรรมการบริหาร
   บมจ. ปัญจวัฒนาพลาสติก
  • คุณสมเกียรติ มรรคยาธร

   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

   กรรมการผู้จัดการใหญ่
   บมจ. ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
  • คุณสมหะทัย พานิชชีวะ

   กรรมการ

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บมจ. อมตะ วีเอ็น
  • คุณสมัย ลี้สกุล

   กรรมการ

   ประธานกรรมการบริหาร
   บมจ. ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น
  • คุณสันติสุข คล่องใช้ยา

   กรรมการ

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
  • ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์

   กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

   กรรมการผู้จัดการใหญ่
   บมจ. ช.การช่าง
  • คุณสุเมธ ดำรงชัยธรรม

   กรรมการ

   กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
   บมจ. การบินไทย
  • คุณเอนก พนาอภิชน

   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
คณะที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • คุณสุรงค์ บูลกุล

   ที่ปรึกษานายกสมาคม

   ประธานกรรมการ
   บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
  • คุณเชาวลิต เอกบุตร

   ที่ปรึกษานายกสมาคม

   ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
   บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
  • คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

   ที่ปรึกษานายกสมาคม

   ประธานกรรมการ
   บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
  • คุณภัทรียา เบญจพลชัย

   ที่ปรึกษานายกสมาคม

   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
   บมจ. อสมท.
  • คุณปัณฑิต มงคลกุล

   ที่ปรึกษานายกสมาคม

   กรรมการ
   บมจ. โรบินสัน
  • ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

   ที่ปรึกษานายกสมาคม

   ประธานกรรมการ
   บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่

 

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education